معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی > آخرین بروزرسانی : 20 -
عنوان خبر :
متن خبر :
جستجوی خبر
عبارتي در عنوان خبر : از تاریخ : تا تاريخ :
عبارتي در متن خبر :

< بازیابی مجدد اطلاعات جدول > 1   از   8   صفحه
1 2 3 4 5 6 7 8
عنوانزمان ثبتتاریخ ثبتمشاهدهمشاهده عکس
1 2 3 4 5 6 7 8
11:4/22/1396مشاهده متنمشاهده عکس
نسخه الکترونیک وارد فاز طرف های قرار داد شد11:4/51/1396مشاهده متنمشاهده عکس
سازمان تامین اجتماعی بزرگترین خریدار و دومین تولید کننده خدمات درمانی کشور است.11:4/50/1396مشاهده متنمشاهده عکس
اصلاح شیوه مدیریت بیمارستانی در سازمان تامین اجتماعی11:4/50/1396مشاهده متنمشاهده عکس
تولید 60 قلم دارو11:4/41/1396مشاهده متنمشاهده عکس
تسهيلات نوروزي سال 9711:0528/12/1396مشاهده متنمشاهده عکس
تائيد نسخ بر اساس کدهاي ژنريک دارو11:0026/12/1396مشاهده متنمشاهده عکس
استفاده از آدرس جديد پورتال معاونت درمان10:2515/12/1396مشاهده متنمشاهده عکس
ثبت صحيح شماره تلفن همراه بيمه شدگان به هنگام ارائه خدمت09:3006/12/1396مشاهده متنمشاهده عکس
ثبت شناسه اصالت دارو13:3811/09/1396مشاهده متنمشاهده عکس
راهنماي چگونگي استهلاک شناسه اصالت دارو13:3811/09/1396مشاهده متنمشاهده عکس
قابل توجه داروخانه هاي طرف قرار داد در خصوص تائيد يا تصحيح کد GLN ثبت شده15:1809/08/1396مشاهده متنمشاهده عکس
قابل توجه داروخانه هاي کشور در خصوص ارائه اطلاعات به شرکت هاي داروئي جهت ثبت در سامانه آمار نامه 12:0207/08/1396مشاهده متنمشاهده عکس
لزوم درج کد GLN توسط داروخانه هاي کشور 13:3406/08/1396مشاهده متنمشاهده عکس
راهنماي چگونگي استهلاک شناسه اصالت دارو08:2712/07/1396مشاهده متنمشاهده عکس
ثبت شناسه اصالت دارو09:5627/06/1396مشاهده متنمشاهده عکس
اطمينان از شماره تلفن بيمه شدگان08:3104/06/1396مشاهده متنمشاهده عکس
قابل توجه بيماران مصرف کننده انواع داروهاي جلوگيري از رد پيوند 14:2016/05/1396مشاهده متنمشاهده عکس
تصحيح شماره تلفن بيماران09:3615/05/1396مشاهده متنمشاهده عکس
ارسال الکترونيک نسخ از مراکز طرف قرار داد14:3327/04/1396مشاهده متنمشاهده عکس
عمومی
عمومی