معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی > تداخل دارویی آخرین بروزرسانی : 40 -
کد دارو نام دارو شکل دارو
تداخل :
عمومی
عمومی